A Nordic Breeze

A Nordic Breeze

Breeze blogg

Vi har försökt att få till en kombination av ett liv i Stockholm och ett mer äventyrligt liv på båt. Vi kommer här att berätta om resans alla äventyr, i såväl med- som motvind.

We have tried to combine a life back home in Stockholm with a more adventorous life on a yacht. Here we will tell you about our adventures.


Roderlösa men inte rådlösa

Franska Polynesien 2013 - 2014Posted by Per Eliasson Sun, May 11, 2014 08:03:21

Så… när vi trodde att vi äntligen kommit iväg från Tahiti och påbörjat den här säsongens resa mot Tonga, Fiji och slutligen Australien så tog det slut redan på Moorea. Vi är nu tillbaka på varvet i Papeete igen. Låt oss börja från början.

Per åkte ned till Breeze tre veckor före Sabina och Ella, för att göra de saker som återstod på Breeze efter åsknedslaget förra året och för att förbereda henne för årets segelsäsong. I det ingick bl a upptag på varv för byte av djupgivare och logg och byte av tätningsringar till det läckande rodret. Men redan vid ankomsten till båten uppmärksammades nya problem. Batteribanken var död och behövde bytas ut. Fanns inga AGM-batterier av tillräcklig storlek att få tag på i Papeete, så det var bara att beställa från Europa. Skulle ta 8 veckor. Kul… då skulle vi bli kvar till början på juni i marinan innan vi kunde komma iväg, missa en månad av seglingssäsongen och bli tvungna att stressa igenom den stora oceanens alla godbitar. Per fortsatte att fixa övriga saker på båten och förbereda för dagen T (tjejernas ankomst). Listan i övrigt bockades av i snabbare takt än förväntat så Per kom till slut till den hemska tidpunkten då det fanns tid över till att tvätta kläder och städa på båten. Men, STOR lycka… två dagar innan Sabina och Ella skulle anlända åkte Per med en annan båtkompis för att köpa nya batterier till deras båt, och det visade sig att den affären redan samma dag skulle få in en laddning med exakt de batterier som vi var ute efter! Hård förhandling med andra leverantören, men till slut kunde vi komma ur den beställningen och köpa de här batterierna istället. Installerade allt dagen innan dagen T, vilket fick ses som ett bra träningspass – varje batteri väger 65 kg och Per fick lyfta ur 8 gamla batterier och in med 8 nya i båten. Osannolik glädje då allt var klart. Nu kunde vi fokusera på att bunkra mat och lämna Tahiti innan april månads utgång.

Sagt och gjort. Vi vinkade av våra kompisar Len och Erin från SV Maestro och åkte med Rob, Cathrine och Hanna på SV Koa till Moorea. Visade sig vara betydligt starkare vind och större vågor än prognoserna, 18-20 m/s vind och 3-5 meters våghöjd, men inte något som inte Breeze klarar av. Seglade på i 10 knop med bara genuan i slör, med vågor som tryckte på snett akterifrån, och njöt i fulla drag (ja, inte Sabina då, som var sjösjuk som vanligt). Autopiloten styrde, men vi fick en märklig sidförflyttning på båten i en våg med ett hårt nedslag (kändes ungefär som en broach) så vi handstyrde resten av vägen för att kunna parera vågorna bättre. Vid framkomsten till Moorea så kollade vi om det läckt någonting från den nya roderpackningen och upptäckte att vi dessvärre tagit in rätt mycket vatten. Pumpade ut och gjorde rent, tajtade bultarna till rodret eftersom vi trodde att det var därför det läckt. Lät det gå en dag och tittade igen. Mer vatten. Hmmm… torkade ut noggrannare och såg några sprickor framför rodret där det sipprade fram vatten. Per dök i och kollade på utsidan och såg att det var en ca 40 cm lång spricka i skäddan framför rodret! Vi ringde varvet och bad om ett akut upptag. Vi motoriserade tillbaka till Tahiti i lugn sjö och de tog upp oss på land så fort som vi anlände.

Hela skäddan satt lös! Med största sannolikhet körde vi på en val på väg över till Moorea. Vi hade kunnat tappa skäddan och rodret när som helst, och det var ren tur att det var lugn sjö när vi seglade tillbaka för den här skadan hade kunnat sänka båten. Nu blir vi kvar i Papeete ett tag för reparation. Vet inte än hur lång tid det tar, men hoppas på att komma härifrån i mitten på juni. Men… vi känner oss rätt nöjda och lyckosamma ändå. Hotell känns rätt ok just nu, och det finns sämre ställen att vara strandsatt på ;-)


Almost no rudder thanks to whale blubber

So... when we thought we finally got away from Tahiti and started this season's trip to Tonga, Fiji and Australia we had to make a U-turn already in Moorea. We are now back at the shipyard in Papeete again. But, let's start from the beginning.

Per went down to Breeze three weeks prior to Sabina and Ella, to repair some of the things that remained at Breeze after the lightning strike last year and to prepare her for this year's sailing season. In this was included among other things a haul out at Technimarine for changing depth sensors and log and replacing the lip seal for the leaking rudder. But already upon arrival at the boat new problems appeared. The battery bank was dead and needed to be replaced. There were no AGM batteries of sufficient size to get in Papeete, so it was nothing else to do but to order new ones from Europe, with an 8 week delivery. Funny... then we would have to stay until the beginning of June in the marina before we could get going, missing a month of the sailing season and having to rush through all the goodies of this vast ocean. Per continued to fix other things on the boat and prepare for the G-day (the girls' arrival). The list could be ticked off at a faster pace than expected, and Per finally came to that horrible time when there was time over for washing clothes and cleaning the boat. However, BIG happiness... two days before G-day, Per went with another friend to buy new batteries for their boat, and it turned out that this dealer on the same day would get a shipment with exactly the batteries that we were looking for! Hard bargaining with the other supplier took place, but finally we were able to bail out of that order and buy these batteries instead. Installed everything the day before G-day, which had to be considered as a good workout - each battery weighs 65 kg and Per got to lift the 8 bad batteries out of and the 8 new ones into the boat. Incomparable joy and happiness when it was finished. Now, we could focus on stocking food and we could actually make it out of Tahiti before the end of April.

Said and done. We left our friends Len and Erin from SV Maestro at the marina and took off together with Rob, Cathrine and Hanna on SV Koa to Moorea. It turned out to be much stronger winds and bigger waves than the forecasts, 18-20 m/s wind and 3-5 meter wave height, but not anything that Breeze couldn´t handle. Sailed at 10 knots with just the genoa, with wind from the aft quarter and with waves that pushed obliquely from astern, and just loved it (well, maybe not Sabina, who was seasick as usual). The autopilot steered, but we got a strange paging on the boat in a wave with a strike down (felt like a broach) so we hand steered the rest of the way. Upon arrival to Moorea we checked for leaks from the new rudder lip seal and discovered that we unfortunately had a lot of water in the lazarette and in the bilge. Pumped out all the water and dried it clean and tightened the bolts for the lip seal, since we thought this was the cause of the leak. Let it go for a day and looked again. More water. Hmmm ... dried it out more carefully and now we saw cracks in front of the rudder where it trickled water. Per jumped in and checked the outside and saw that there was an approximately 40 cm long crack in the skeg in front of the rudder! We called the yard and asked for an emergency haul out. We motorized back to Tahiti in calm seas and were immediately hauled out.

The skeg was loose! We probably hit a whale on the way to Moorea. We could have lost the skeg and rudder at any time, and it was pure luck that it was so calm when we sailed back because this could have sunk the boat! Now we are stuck in Papeete for repairs. Don´t know yet how long it will take, but hope to get out of here in mid June. But ... we feel quite happy and fortunate anyway. Hotel feels quite ok right now, and there are worse places to be stranded on than Tahiti ;-)

Uppdateringar.....
Så här ser det ut på Breeze nu… Arbetet är i full gång, från insidan till utsidan och allra högst upp. Allt kommer att bli så bra när det är klart.


Updates.....
This is Breeze right now. A lot of work under way…..from the inside to the outside and at the top. Everything will be better once it is done.

  • Comments(0)//www.nordicbreeze.se/#post51